Obchodní podmínky

Platné a účinné od 1. 6. 2024

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem se rozumí obchodní společnost Real Estate Education s.r.o., IČO: 19980809, se sídlem Zvěřinova 3429/7, Strašnice, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku, sp. zn. C 394820 vedená u Městského soudu v Praze, e-mail: info@tomasbumbalek.cz

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv uzavíraných mezi Provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu Provozovatele či jiným způsobem. Internetový obchod je Provozovatelem provozován na internetové adrese www.tomasbumbalek.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Provozovatele umístěné na adrese www.tomasbumbalek.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

1.4. Tyto obchodní podmínky se použijí na typy služeb a jiných plnění poskytovaných Provozovatelem Zákazníkům, ať už úplatně či bezúplatně, není-li v dané smlouvě ujednáno jinak nebo nevyplývá-li jinak z okolností případu („Služba“).

1.5. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Ujednání obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

1.7. Pokud je předmětem služeb poskytovaných Provozovatelem Zákazníkovi online kurz, workshop, školení, přednáška či jiná podobná akce či záznam akce, smluvní strany spolu uzavírají smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu. V případě, že Zákazník není spotřebitelem, ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku se nepoužijí a všechna práva a povinnosti se řídí těmito obchodními podmínkami.

1.8. Pokud je předmětem služeb poskytovaných Provozovatelem Zákazníkovi prezenční kurz, workshop, školení, přednáška či jiná podobná akce, smluvní strany spolu uzavírají smlouvu o využití volného času. Za smlouvu o využití volného času se považují také smlouvy, jejímž předmětem je služba EliteAcademy a FlipMaster.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání služeb a dalších plnění poskytovaných Provozovatelem (dále jen „uživatelský účet“). Zákazník může provádět objednávání Služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a znemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka.

2.3. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

2.4. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Služeb nabízených Provozovatelem včetně uvedení cen Služeb. Ceny nabízených Služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka Služeb a jejich cen zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít smlouvu se Zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky Služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto Služeb.

3.2. Pro objednání Služeb vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávané Službě (objednávanou Službu „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a způsobu úhrady ceny Služby (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3. Před zasláním objednávky Provozovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.4. Objednávku odešle Zákazník Provozovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“).

3.5. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) Zákazníkovi na elektronickou adresu Zákazníka.

3.6. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn neuzavřít smlouvu z jakéhokoliv důvodu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek) uzavřenou s Provozovatelem či spřízněnou osobou.

3.7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

3.8. V případě, že Zákazník má zájem o poskytnutí Služby, jejíž odpovídající podobu v nabídce webového rozhraní obchodu nenalezl (tzv. kurz na míru), smluvní strany si podmínky poskytnutí takové Služby sjednají individuálně prostřednictvím e-mailové komunikace. Smlouva bude v takovém případě uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník potvrdí Provozovateli návrh na uzavření smlouvy.

4. Cena Služeb a platební podmínky

4.1. Zákazník se zavazuje Provozovateli uhradit cenu za Služby a Provozovatel se zavazuje v souladu s uzavřenou smlouvou poskytnout Zákazníkovi Službu. Zákazník má povinnost Službu převzít (např. zúčastnit se workshopu), přičemž nesplnění této povinnosti nezakládá nárok na vrácení ceny.

4.2. Cenu za Službu může Zákazník uhradit Provozovateli platebním převodem nebo online platební kartou, a to na základě určení Provozovatele nebo volby učiněné Zákazníkem. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, Inc., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe, Inc.
Možnosti plateb: Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

4.3. Platba ceny za Službu je splatná podle údajů uvedených v zálohové faktuře doručené Zákazníkovi po přijetí objednávky. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Provozovatele. V případě prodlení Zákazníka s úhradou celé platby ceny za Službu ve lhůtě Provozovatel nemusí poskytnout Zákazníkovi službu a také může od smlouvy odstoupit. Po úhradě celé částky kupní ceny vystaví Provozovatel Zákazníkovi na jeho adresu elektronické pošty fakturu (daňový doklad), případně zjednodušený daňový doklad, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy.

5. Poskytnutí Služby

5.1. Provozovatel poskytuje Služby online nebo prezenčně v místě a čase stanoveném v popisku Služby na webovém rozhraní obchodu.

5.2. Zákazník bere na vědomí, že Služby obsahují materiály, na které se může vztahovat duševní vlastnictví jejich autora. Veškeré materiály jsou určené pouze Zákazníkovi. Zákazník se zavazuje nešířit dále tyto materiály, a ani nesdílet obdržené odkazy s ostatními lidmi. Zákazník se zavazuje, že nebude kurz dále rozšiřovat a poskytovat materiály třetím stranám. Neoprávněné šíření Produktu Zákazníkem či třetími stranami může mít negativní právní dopady na Zákazníka, včetně trestněprávních dopadů.

5.3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit některé parametry Služby (např. datum a místo konání akce) a dále právo na zrušení Služby (odstoupit od Smlouvy) nebo její části, a to zejména z organizačních a provozních důvodů. Veškeré takové změny Provozovatel bez zbytečného odkladu oznámí Zákazníkovi na jeho e-mail. Při prezenční Službě může Provozovatel poskytnout Zákazníkovi jako náhradu nový termín poskytnutí Služby nebo otevřený voucher v hodnotě Služby.

5.4. Provozovatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Zákazníka z události, workshopu či jiné formě Služby, pokud by svým chováním narušoval průběh jejího konání. V takovém případě Zákazníkovi nenáleží právo na vrácení peněz. Provozovatel má právo Zákazníka vyloučit z události i bez uvedení důvodu, přičemž v takovém případě má Zákazník právo na vrácení peněz.

5.5. Obsah Služeb poskytovaných Provozovatelem Zákazníkovi je specifikován na webovém rozhraní obchodu. Zákazník bere na vědomí, že obsah Služeb má pouze informativní charakter a Provozovatel negarantuje Zákazníkovi žádné výsledky či úspěchy v oblasti předmětu Služeb, nýbrž že jde pouze o předání určitých znalostí a zkušeností lektorů. Zákazník není oprávněn uplatňovat nároky z práva z vad, na náhradu škody, odstoupit od smlouvy ani nepožadovat jiné nároky jen z důvodu, že informace poskytnuté Provozovatelem nepřinesly Zákazníkovi výsledky či úspěchy v oblasti předmětu Služeb (zejména tedy v oblasti nákupů, rekonstrukcích a následných prodejů či pronájmů nemovitostí). Informace podávané v rámci Služeb jsou obecné povahy a nemusí zahrnovat veškeré možné situace, k nimž může v rámci řešení konkrétního problému dojít. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv újmu, která by Zákazníkovi vznikla v důsledku poskytnuté Služby.

5.6. Zákazník, který je spotřebitelem, odesláním objednávky a zaplacením ceny výslovně souhlasí s tím, že mu bude online Služba na základě smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu poskytnuta před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, a tedy že v takovém případě nebude mít nárok na odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. těchto obchodních podmínek.

5.7. Provozovatel je oprávněn obsah Služeb poskytovaných online (např. online kurzy) měnit, a to zejména za účelem zvýšení jejich hodnoty, zpracovaní zpětné vazby Zákazníků, nových poznatků apod.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Zákazník bere na vědomí, že v případě smlouvy o využití volného času (např. prezenční workshopy, EliteAcademy, FlipMaster) nemá Zákazník, který je spotřebitelem, ze zákona právo na odstoupení od smlouvy jako spotřebitel z důvodu § 1837 písm. j) občanského zákoníku.

6.2. V případě smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu (např. online kurz) má Zákazník, který je spotřebitelem, ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu. Zákazník však nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud mu byla Služba poskytnuta s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.3. Nad rámec čl. 6.1. a 6.2. těchto obchodních podmínek má kterýkoliv Zákazník právo odstoupit od smlouvy, a to doručením prohlášení o odstoupení Provozovatele v následujících lhůtách na e-mail Provozovatele:

a) Nejpozději sedm (7) pracovních dnů přede dnem konání prezenční události na základě uzavřené smlouvy o využití volného času (např. prezenční workshop), a to s výjimkou bodu c) níže, který má přednost před tímto bodem a). V případě zmeškání této lhůty má Zákazník právo obdržet poukaz na náhradní prezenční událost, avšak pouze v případě, že Zákazník onemocněl ve lhůtě kratší než sedm (7) pracovních dní před konáním prezenční události.
b) Do dvou (2) pracovních dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu (např. online kurz), ledaže již byl Zákazníkovi digitální obsah zpřístupněn.
c) V případě Služby EliteAcademy a FlipMaster lze od smlouvy odstoupit pouze do doby, než Zákazník za tuto Službu zaplatí její cenu, byť i zčásti (např. po zaplacení její první splátky).

6.4. Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy s Provozovatelem z jiných důvodů a v jiných lhůtách než uvedených v těchto obchodních podmínkách.

6.5. Zákazník může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným Provozovateli, například zasláním níže uvedeného vyplněného formuláře na e-mailovou adresu Provozovatele:

***
Oznámení o odstoupení od smlouvy

Real Estate Education s.r.o., IČ: 19980809, se sídlem Zvěřinova 3429/7, Strašnice, 130 00 Praha 3
info@tomasbumbalek.cz
Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu této Služby(*)
Datum objednání(*)/
Jméno a příjmení
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum

(*)Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
***

6.6. Provozovatel má právo od smlouvy odstoupit z jakéhokoliv důvodu, a to až do doby, než bude Zákazníkovi poskytnuta Služba. Zejména je Provozovatel oprávněn odstoupit v následujících případech:

a) Zákazník si objedná Službu, u které byla ve webovém rozhraní obchodu zobrazena zjevně nesprávná cena;
b) kapacita účastníků pro danou Službu (např. prezenční workshop) nebyla dostatečně naplněna nebo naopak byla přesáhnuta její maximální kapacita
c) provozní důvody, onemocnění lektora apod.

6.7. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany v souladu s právními předpisy navzájem vrátí veškerá poskytnutá plnění. Zejména tedy Provozovatel vrátí Zákazníkovi zaplacenou cenu, a to na bankovní účet, ze kterého Provozovatel peněžní prostředky obdržel.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Provozovatel se zavazuje poskytnout Službu bez vad, tedy zejména aby odpovídala popisu na webovém rozhraní obchodu, byla poskytnuta v dohodnutém termínu a odbornou péčí.

7.2. V případě smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu má Zákazník, který je spotřebitelem, práva z vad, které měl digitální obsah při zpřístupnění. Zákazník, který je spotřebitelem, může vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění. Zákazník má v takovém případě práva z vad dle § 2389g a násl. občanského zákoníku.

8. Reklamační řád

8.1. Zákazník má povinnost případnou reklamaci ohlásit prostřednictvím webové stránky www.tomasbumbalek.cz nebo prostřednictvím elektronické komunikace, zejména emailem na info@tomasbumbalek.cz. Reklamaci není možné uplatnit v době, kdy již byla Služba provedena. V náležitostech reklamace je nutné ji zaslat z emailové adresy vyplněné při vyplnění formuláře při objednání Služeb. Mezi podstatné náležitosti patří zejména uvedení jména, příjmení, emailové adresy, telefonního kontaktu a předmětu reklamace. Zákazník bude kontaktován o průběhu vyřízení reklamace prostřednictvím elektronické komunikace na dálku uvedené při vyplnění formuláře a dle kontaktů na Stránkách.

9. Garance vrácení peněz

9.1. Zákazník má právo na vrácení peněz za zakoupenou Službu ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy, a to pouze při zakoupení vybraných Služeb, u kterých je jednoznačně uvedena tato garance.

9.2. Vrácení peněz v 30denní lhůtě nepodléhá žádnému dalšímu dokazování. Peníze budou vráceny na základě emailového požadavku doručeného na adresu info@tomasbumbalek.cz a to nejpozději 30 dnů od obdržení požadavku na vrácení peněz.

10. Doživotní sleva

10.1. Pod pojmem Doživotní sleva se rozumí, časové období, po které platí sleva na Službu. Počátek tohoto časového období je dán nákupem Sužby ve slevě, která je prezentovaná jako doživotní a končí okamžikem přerušení kontinuálního členství.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízených Služeb) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

11.2. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není
na úkor práv ostatních zákazníků Provozovatele a který je v souladu s jeho určením.

11.3. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

12. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

12.1. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, uživatelské informace o jeho chování ve webovém rozhraní, nastavení využívaných programů, chování na internetu a tzv. cookies (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to k marketingovým a obchodním účelům Provozovatele a třetích osob.

12.2. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Provozovatelem. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

12.3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci na webové stránce, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

12.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.5. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

12.6. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.

12.7. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci poskytnout. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.8. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka, prostřednictvím telefonu nebo fyzicky na korespondenční adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu Zákazníka.

12.9. Působnost dozorového a dohledového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, na který se může Zákazník obrátit při porušení ochrany jeho osobních údajů Provozovatelem.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených dle těchto obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, IČO: 000 20 859, internetová adresa: www.coi.cz. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo Zákazníka obrátit se na orgány dohledu a státního dozoru.

13.2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Provozovateli písemně v listinné podobě, nejde-li o spotřebitele. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

13.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Obchodní podmínky pro prodej digitálních produktů a živých akcí prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.tomasbumbalek.cz

Provozovatel:
Real Estate Education s.r.o., IČ: 19980809, DIČ: CZ19980809
se sídlem Zvěřinova 3429/7, Strašnice, 130 00 Praha 3

1.Úvodní ustanovení

1.1
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) právnické osoby se sídlem a identifikačním číslem viz. výše, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.tomasbumbalek.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.tomasbumbalek.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

1.3
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.

1.4
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

2. Uživatelský účet

2.1
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a znemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.3
Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.4
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.Uzavření kupní smlouvy

3.1
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a způsobu úhrady kupní ceny zboží, (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.4
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací).

3.5
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.6
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1
Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu pouze platebním převodem.

4.2
Objednávka je považována za přijatou ve chvíli, kdy je platba připsána na účet Prodávajícího. Od tohoto okamžiku je objednávka závazná pro obě smluvní strany. O zaplacení bude Kupující informován a bude mu doručena faktura elektronickou poštou na jím uvedený email.

4.3
Na základě přijaté objednávky se kupujícímu na jeho uživatelském účtě objeví zakoupený produkt. Produkt má formu PDF materiálů, videoprezentací a dalšího.

4.4
O tom, že je objednávka uzavřena, je Kupující informován e-mailem.

4.5
Kupující produkt převezme otevřením a stažením prvních produktů na svém uživatelském účtě. Za právoplatné převzetí Produktu Kupujícím je považováno první stažení Produktu nebo doručení odkazu na přístupovou stránku programu (dále jen „Převzetí“)

4.6
Kupující dále bere na vědomí, že Produkt obsahuje materiály, na které se vztahuje duševní vlastnictví autora. Veškeré materiály jsou proto určené pouze jemu. Kupující se zavazuje nešířit dále tyto materiály, a ani nesdílet obdržené odkazy s ostatními lidmi. Kupující se zavazuje, že nebude kurz dále rozšiřovat a poskytovat materiály třetím stranám. Neoprávněné šíření Produktu třetími stranami může mít právní dopady pro kupujícího.

4.7
Forma a způsob platby

a) Platba jednorázová je platba za jednorázové vzdělávací kurzy na území České republiky.
b) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, Inc., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe, Inc.
Možnosti plateb: Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1
S výjimkou případů upravených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) či o jiných případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží nebo dodání služby (přístupu do uzavřené zákaznické/členské sekce). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího. K odstoupení je možné použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení

———————————————————————————————
Oznámení o odstoupení od smlouvy

Real Estate Education s.r.o., IČ: 19980809, se sídlem Zvěřinova 3429/7, Strašnice, 130 00 Praha 3
info@tomasbumbalek.cz
Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto
zboží(*)
Datum objednání(*)/
Jméno a příjmení
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum
(*)Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
——————————————————————————-

7. Reklamační řád

Zákazník / Klient má povinnost případnou reklamaci ohlásit prostřednictvím webové stránky www.tomasbumbalek.cz nebo prostřednictvím elektronické komunikace, zejména emailem na info@tomasbumbalek.cz. Reklamaci není možné uplatnit v době, kdy již byla Služba / Produkt provedena. V náležitostech reklamace je nutné ji zaslat z emailové adresy vyplněné při vyplnění formuláře při objednání Služeb / Produktů. Mezi podstatné náležitosti patří zejména uvedení jména, příjmení, emailové adresy, telefonního kontaktu a předmětu reklamace. Zákazník / Klient bude kontaktován o průběhu vyřízení reklamace prostřednictvím elektronické komunikace na dálku uvedené při vyplnění formuláře a dle kontaktů na Stránkách.

8. Garance vrácení peněz

8.1
Kupující má právo na vrácení peněz za zakoupenou službu / produkt v 30ti denní lhůtě, pouze při zakoupení vybraných Služeb / Produktů, u kterých je jednoznačně uvedena tato garance.

8.2
Vrácení peněz v 30ti denní lhůtě nepodléhá žádnému dalšímu dokazování. Peníze budou vráceny na základě emailového požadavku doručeného na adresu info@tomasbumbalek.cz a to nejpozději 30 dnů od obdržení požadavku na vrácení peněz.

9. Doživotní sleva

Pod pojmem Doživotní sleva se rozumí, časové období, po které platí sleva na Službu / Produkt. Počátek tohoto časového období je dán nákupem Sužby/Produktu ve slevě, která je prezentovaná jako doživotní a končí okamžikem přešuní kontinuálního členství.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.3
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.4
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

11.1
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, uživatelské informace o jeho chování ve webovém rozhraní, nastavení využívaných programů, chování na internetu a tzv. cookies (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to k marketingovým a obchodním účelům prodejce a třetích osob.

11.2
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetí osobě.

11.3
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci na webové stránce, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.4
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.5
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

11.6
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

11.7
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.8
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.9
Působnost dozorového a dohledového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, na který se může kupující obrátit při porušení ochrany jeho osobních údajů prodávajícím.

12. Závěrečná ustanovení

12.1
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv uzavřených dle těchto obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, IČO: 000 20 859, internetová adresa: www.coi.cz. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo kupujícího obrátit se na orgány dohledu a státního dozoru.

12.2
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu písemně v listinné podobě. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.3
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.4
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.5
Kontaktní údaje prodávajícího:
Real Estate Education s.r.o.,
IČ: 19980809, se sídlem Zvěřinova 3429/7, Strašnice, 130 00 Praha 3

info@tomasbumbalek.cz

12.6
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2023